سامانه ارزیابی و پایش تولید استان یزد (ساپتای)

 

     معرفی سامانه:

توسعه به معناي ارتقا مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا انساني تر است. در این میان توسعه ي منطقه اي يکي از مهمترين مباحثي است که در دهه¬هاي اخير مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است. بررسي نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... در سطح منطقه اي معيار مناسبي براي تعيين جايگاه مناطق در فرآيند سنجش سطح توسعه يافتگي محسوب مي شود.
بخش صنعت (تولید کارخانه ای) یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورهاست که نقش مهمی در تولید و اشتغال کشورها دارد. حوزه صنعت یکی از حوزه های مهم و تاثیر گذار در توسعه کشورها محسوب می گردد
سرمایه گذاری های صنعتی در سطح مناطق بویژه با توجه به مزایای نسبی مناطق می تواند یکی از راهبردهای اساسی توسعه و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های منطقه ای باشد. صنعتی شدن و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی، عاملی مؤثر در افزایش رفاه، رشد و نهایتا توسعه در ابعاد ملی و منطقه ای محسوب می گردد. همچنین ایجاد اشتغال، توزیع درآمد، متنوع نمودن اقتصاد و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی- اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه ی صنعتی شدن محسوب می شود.
توسعه اجتماعی اقتصادی سیاسی و حتی فرهنگی با استراتژی های توسعه صنعتی مناطق در ارتباط می باشد. با توجه به وجود تفاوت های جغرافیایی بین مناطق و نواحی مختلف یکی کشور نوع مدل ها و الگوهای صنعتی باید در انطباق با این تمایزات و تفاوت ها باشد. تحقیقات نشان می دهد که در پیشرفته ترین مناطق صنعتی نیز یک رشته فعالیت های صنعتی جدید هم به طور خودکار باعث افزایش جذب منابع و عوامل تولید شده و از طرف دیگر سبب بسط و گسترش بازارها و در نهایت رونق اقتصادی آن منطقه می گردد. رشد اشتغال در بخش های خدماتی نیز به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای استقرار صنایع در سطح منطقه محسوب می شود. در نهایت توسعه و گسترش خطوط حمل و نقل از جمله نتایج و پیامدهای توسعه صنعتی مناطق است.
رصد توسعه صنعتی به عنوان عاملی برای توسعه منطقعه ای ضروری است و شاخص های مناسب می توانند به رصد توسعه مطابق اهداف تعیین شده کمک کنند. این نوع رصد باید ضمن پایش مداوم شاخص های اقتصادی بخش تولید، بتواند با نشان دادن روندها و همبستگی های بین صنایع مختلف، تصمیم گیران را در تدوین راهبردهای مناسب توسعه صنعتی یاری نماید.
سامانه ساپتای با هدف پایش مداوم وضعیت صنعت و توسعه صنعتی (تولید کارخانه ای)، طراحی و پیاده سازی شده است.
مهم ترین قابلیت این سامانه ایجاد یک پرونده الکترونیکی برای هر واحد صنعتی است به نحوی که سامانه می تواند وضعیت فعالیت واحد تولیدی را بدون رجوع به واحد تولید و صرفا براساس اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی نظیر وزارت صنایع، تامین اجتماعی، برق، آب، گاز، پالایش و پخش فراورده های نفتی، مخابرات، راه و ترابری، سازمان های دیگری که در مطالعه وضع موجود شناسایی می شوند ارائه دهد. همچنین در مقایسه با اطلاعات گذشته احتمالات صحت عملکرد واحد صنعتی را بیان کند.

 

                                                   

                                                                                              

 

 اهداف اصلی سامانه:

 • ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه صنعت (تولید کارخانه ای)
 • طراحی و پیاده سازی ساترای صنعت (تولید کارخانه ای) برای پایش مداوم وضعیت توسعه صنعتی استان

 اهداف فرعی سامانه:

 

 • ایجاد سازوکار مناسب رصد توسعه صنعتی (تولید کارخانه ای) برای پایش وضعیت توسعه صنعتی استان.
 • ایجاد ابزاری برای پايش مستمر و هوشمند شاخص هاي توسعه حوزه توليد استان
 • ایجاد داشبوردهای مدیریتی تصمیم یار در دسترس مدیران و تصمیم گیران استان
 • اطلاع رسانی اولويتهاي مكاني سرمايه گذاري صنعتي و معدني استان در دسترس سرمايه گذاران داخلي و خارجي با در نظر گرفتن ملاحظات امنيتي، زيست محيطي، مخاطرات طبيعي و پدافند غير عامل
 • کمک به تخصيص بهينه اعتبارات و تعيين اولويت هاي مكاني سرمايه گذاي بخش دولتي و خصوصي در استان
 • تصویرسازی جانمايي نحوه پراكنش و استقرار واحد هاي توليدي صنعتي و معدني.
 • فراهم سازی امکان رصد برخط استقرار و فعاليت واحدهاي توليدي توسط دستگاه هاي مربوطه و بصورت سلسله مراتبي از سطح بخش، شهرستان و استان

 

 

 قابلیت های سامانه:

 • امکان ایجاد تارگاه برای هر دستگاه اجرایی
 • ثبت اطلاعات از طریق فرم (فهرست داده پویا)
 • ثبت اطلاعات از طریق فایل اکسل (درونبرد اکسلی)
 • ایجاد زیرساخت انسان، فضا، فعالیت
 • ورود کدهای آیسیک و کوفوگ ( طبقه ­بندی عملکردهای دولت)
 • امکان ویرایش و حذف کدها
 • انتخابگر فعالیت (جستجوی کدهای آیسیک)
 • ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی
 • انتخابگر اشخاص
 • ثبت مکان و محدوده جغرافیایی
 • پرتلت جستجوی تقسیمات کشوری (انتخابگر فضا)
 • ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی به همراه محدوده جغرافیایی
 • پرتلت جستجوی قطعه زمین (انتخابگر فضا)
 •  و غیره